کیر مالی, دمار از روزگارمان سگس هندی درآورد و تیراندازی تقدیر

نمایش ها: 937
ورزش شایان ستایش ضربات خروس یک مرد قوز پس از کار سگس هندی خود.